نام اصلی: Evil again
نام فارسی: تجدید اهریمن
نام های دیگر:
喋血恶判