نام اصلی: Mr. Zombie
نام فارسی: آقای زامبی!
نام های دیگر:
Mr. Jiang Si
江思先生
Jiang Si Xiansheng