نام اصلی: Devouring Realm
نام فارسی: قلمرو حریص
نام های دیگر:
Devour The World
Devouring Zone
Return Of Soul Master
吞噬领域
론의 지배자: 회귀하여 세상을 삼키다