نام اصلی: I Am Really Not the Demon Lord!
نام فارسی: من واقعا پادشاه شیطانی نیستم
نام های دیگر:
I Am Not Really a Demon Lord
我真不是魔王