نام اصلی: The Return of the 8th Class Magician
نام فارسی: بازگشت جادوگر سطح هشتم
نام های دیگر:
8 클래스 마법사 의 회귀
8th Class Magician Returned
8클래스 마법사의 회귀
Return of the 8th Class Magician