نام اصلی: THE COUNT'S YOUNGEST SON IS A PLAYER
نام فارسی: جوونترین پسر کنت یه بازیکن‌‍ه
نام های دیگر:
The youngest son of the count is a player
백작가 막내아들은 플레이어
The youngest of the count is actually a player