نام اصلی: Genius Corpse-Collecting Warrior
نام فارسی: جنگجوی نابغه گردآورنده ی اجساد