نام اصلی: L.A.G
نام فارسی:
نام های دیگر:
LAG
Unlimited Passive
언리미티드 패시브