نام اصلی: The Hidden Descendants
نام فارسی: وارثان پنهان
نام های دیگر:
Ẩn Thế Hoa Tộc
Serpents' Descendants
隐世华族
숨겨진 세계
Yin Shi Hua Zu
Yinshi Huazu