نام اصلی: Heavenly Inquisition Sword
نام فارسی: شمشیر عذاب آسمانی
نام های دیگر:
Nine Heavens Swordmaster
九天究剑
九天究劍
구천구검