نام اصلی: Reborn as Sword God
نام فارسی: تناسخ به عنوان خدای شمشیر
نام های دیگر:
빙의검신
I Am Possessed by the Sword God
憑衣剑神
重生为剑神的我