نام اصلی: Poison-Eating Healer
نام فارسی: شفاگر سم خوار
نام های دیگر:
독 먹는 힐러