نام اصلی: Killing Killer
نام فارسی: قاتل کشنده
نام های دیگر:
킬링킬러