نام اصلی: Worthless Regression
نام فارسی: بازگشت بی ارزش
نام های دیگر:
Possessing Nothing
쥐뿔도 없는 회귀
Jwippuldo Eobsneun Hoegwi