نام اصلی: Reformation of the Deadbeat Noble
نام فارسی: شاهزاده تنبلی که نابغه شد
نام های دیگر:
The Lazy Prince Becomes a Genius
나태 공자, 노력 천재 되다
The Lazy Lord Masters the Sword