نام اصلی: The Immortal Emperor Luo Wuji Has Returned
نام فارسی: فرمانروای نامیرا لو ووجی برگشته
نام های دیگر:
Luo Wuji, the Reverent Saint
The Reverent Saint, Luo Wuji
仙尊洛无极