نام اصلی: I Have a Blade That Can Cut Heaven and Earth
نام فارسی: شمشیر من میتونه آسمان و زمین رو هم ببره.
نام های دیگر:
我有一刀,可斩天地