نام اصلی: Heavenly Martial God
نام فارسی: خدای رزمی آسمانی
نام های دیگر:
蒼天武神
창천무신