نام اصلی: The Strongest Protagonist in History
نام فارسی: قویترین قهرمان تاریخ
نام های دیگر:
잔상 최강 남주
The Strongest Actor in History
The Strongest Actor of All Time
The Strongest Protagonist in History!
The Strongest Protagonist of All Time
史上最强男主角
The Strongest Male Lead in History