نام اصلی: Hyper Luck
نام فارسی: شانس فوقالعاده
نام های دیگر:
운빨
Luck