نام اصلی: Grim Reaper's Floating Moon
نام فارسی: فرشته مرگ ولگرد
نام های دیگر:
사신표월
Reaper of the Drifting Moon
死神漂月