نام اصلی: Transcension Academy
نام فارسی: آموزشگاه فراصعود
نام های دیگر:
I Became a Student at Transcendental Academy
I Became a Student at the Transcension Academy
초월자 학원의 수강생이 되었다