نام اصلی: The S-Classes That I Raised
نام فارسی: رنک s هایی که من بزرگ کردم
نام های دیگر:
내가 키운 S급들
My S-Class Hunters
The S-Ranks That I Raised