نام اصلی: My Insanely Competent Underlings
نام فارسی: زیردستای دیوونه شایسته من
نام های دیگر:
내 부하들이 미친듯이 유능하다