نام اصلی: 990k Ex-Life Hunter
نام فارسی: شکارچی با 990 هزار زندگی قبلی
نام های دیگر:
My 990 Thousand Past Lives Help Me
99만 전생이 날 도와줘
99万前世都帮我