نام اصلی: The Story of a Low-Rank Soldier Becoming a Monarch
نام فارسی: داستان پادشاه شدن یک سرباز رده پایین
نام های دیگر:
From a terminal Soldier to Monarch
From the Lowest Foot Soldier to the King
TSOLRSBAM
말단 병사에서 군주까지