نام اصلی: Reborn as the Enemy Prince
نام فارسی: تولد دوباره به عنوان شاهزاده ی دشمن
نام های دیگر:
How to Live as the Enemy Prince
Living as the Enemy Prince
적국의 왕자로 사는 법