نام اصلی: Legendary Ranker’s Comeback
نام فارسی: بازگشت رتبه‌دار افسانه‌ای
نام های دیگر:
Return of the Top 0.001% Ranker
상위 0.001% 랭커의 귀환