نام اصلی: The Beginning After the End: Side Story - Jasmine: Wind-Borne
نام فارسی: آغاز پس از پایان: داستان جانبی - جازمین: باد حمل شده
نام های دیگر:
TBATE • Jasmine: Wind-Borne