نام اصلی: The Player Hides His Past
نام فارسی: بازیکنی با گذشته پنهان