نام اصلی: I Will Live as an Actor
نام فارسی: به عنوان یه بازیگر زندگی میکنم
نام های دیگر:
Be the Actor
To Be an Actor
배우로서 살겠다