نام اصلی: Magic Academy’s Genius Blinker
نام فارسی: نابغه‌ی بلینک آکادمی جادو
نام های دیگر:
Quick Teleporting Genius from Magic School
마법학교 앞점멸 천재가 되었다
I Became a Flashing Genius at the Magic Academy
I Become Flashing Genius at the Magic Academy