نام اصلی: Swordmaster’s Youngest Son
نام فارسی: کوچکترین پسر استاد شمشیرزنی
نام های دیگر:
The Youngest Son of a Master Swordsman
Youngest Son of the Renowned Swordsmanship Clan
검술명가 막내아들