نام اصلی: The Emperor's Sword
نام فارسی: شمشیر امپراتور
نام های دیگر:
황제의 검