نام اصلی: Standard of Reincarnation
نام فارسی: تناسخ شمشیرزن تک دست , تناسخ استاندارد
نام های دیگر:
환생의 정석
The Essence of Reincarnation