نام اصلی: Return of the Broken Constellation
نام فارسی: بازگشت صورت فلکیِ متلاشی شده
نام های دیگر:
Return of the Shattered Constellation
破碎星座的回归
부서진 성좌의 회귀