نام اصلی: wheel world
نام فارسی: جهان چرخنده
نام های دیگر:
轮盘世界
Lún Pán Shì Jiè
Roulette World
Lun Pan Shi Jie