نام اصلی: I Am a Cultivation Bigshot
نام فارسی: معلوم شد که یه پرورش دهنده کله‌گندم!!
نام های دیگر:
Yuán Lái Wǒ Shì Xiū Xiān Dà Lǎo
原来我是修仙大佬
So I Am the Godfather of Immortal Cultivation
Turns Out I’m a Great Cultivator
I'm Actually a Cultivation Bigshot
Yuan Lai Wo Shi Xiu Xian Da Lao