نام اصلی: Villain Disciples, Let Your Master Go
نام فارسی: شاگردای شرور، استادتون رو ول کنین!
نام های دیگر:
Fǎnpài Tú Er Nǐ Jiù Fàngguò Shī Zūn Ba
Fanpai Tu Er Ni Jiu Fangguo Shi Zun Ba
反派徒儿你就放过师尊吧