نام اصلی: Night Controller
نام فارسی: ارباب تاریکی
نام های دیگر:
司夜人
The Man Who Controls the Night
Sī Yè Rén
The Assassin
Si Ye Ren