نام اصلی: Reincarnation Of The Strongest Sword God
نام فارسی: تناسخ قویترین خدای شمشیر
نام های دیگر:
重生之最强剑神
Rebirth of the Strongest Sword God
The Strongest Swordsman
Reborn as the Strongest Swordsman