نام اصلی: My Disciples Are All Big Villains
نام فارسی: همه شاگردام ابرشرورن
نام های دیگر:
Wo De Tudi Dou Shi Da Fanpai
My Apprentices Are All Great Villains
我的徒弟都是大反派