نام اصلی: Above Ten Thousand People
نام فارسی: بالاتر از ده هزار آدم
نام های دیگر:
Above Myriads
Beyond a Myria of Peoples
Beyond Myriad Peoples
Who Is Your Daddy
万人之上
偽りの武神
萬人之上