نام اصلی: Ultimate Devouring System
نام فارسی: سیستم بلع نهایی
نام های دیگر:
超级吞噬系统
Super Devouring System