نام اصلی: The Calamity of the End Times
نام فارسی: فاجعه آخر الزمان
نام های دیگر:
末日灾变,重生的我让全家变成了大佬!
The Catastrophe of the Apocalypse, I Made My Whole Family Into Bigshot