نام اصلی: I Can Snatch 999 Types of Abilities
نام فارسی: تواناییت از الان مال منه!
نام های دیگر:
I Have 999 Abilities
Your Abilities Are Mine
我有999种异能