نام اصلی: Sorry, my skills are automatically maxed out!
نام فارسی: معذرت، ولی مهارت هام خودکار تو بالاترین سطح ان!
نام های دیگر:
I’m Sorry, My Skills Max Out by Themselves
My Skills Max Out by Themselves
抱歉,我的技能自动满级!
My Skills Are Automatically Max Level!