نام اصلی: Apocalyptic Super Farm
نام فارسی: مزرعه آخر الزمانی
نام های دیگر:
末世超级农场
Doomsday Super Farm