نام اصلی: Rise From the Rubble
نام فارسی: برخاستن از خرابه ها
نام های دیگر:
Cong Moshi Jueqi
从末世崛起
전설 헌터로 키워지는 중입니다