نام اصلی: Global Profession: I've Become the Undead Sovereign
نام فارسی: حرفه جهانی: من تبدیل به حاکم نامیرا شدم!
نام های دیگر:
全民转职:我成了亡灵君主
I Have Become the Undead Monarch
All-People Job Change: Undead Monarch
Job Change: I Became the Undead Monarch